Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van kracht tussen DetaileD.be bvba, geregistreerd te Begijnendijksesteenweg 62, 2230 Ramsel met ondernemingsnummer 0597 861 082, uitbater van de websites ww­w.DetaileD.be, shop.DetaileD.be, www.DetaileD.shop, www.StickereD.be, www.WrappeD.be, www.YVE5.be en www.ChemicalGuys.be, hierna genoemd DetaileD.be en elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via een van bovengenoemde websites, hierna genoemd: koper. De huidige algemene voorwaarden hebben als doel het online verkoop contract tussen bovengenoemde websops en de koper, van bestelling, betaling tot afleveren van de goederen te definiëren. Deze bevatten alle noodzakelijke stappen voor het aankopen van goederen op bovenstaande websites. Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasbare algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website op datum welke de koper zijn aankoop deed. Op aanvraag kunnen de algemene voorwaarden gemaild of per post verzonden worden.

Overeenkomstig verklaart de koper:

 • Ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over de legale capaciteit om dit contract af te sluiten
 • Geen producten aan te kopen om deze zonder toestemming door te verkopen, met of zonder winstbeding
 1. Beperkingen

De producten te koop aangeboden door DetaileD.be, zijn deze op bovengenoemde websites op de dag van het bezoek van de website door de koper.
De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt.

De producten zijn beschreven en voorgesteld met de grootste zorg. Toch kunnen er fouten of onvolledige informatie voorkomen in de beschrijvingen of de foto’s. DetaileD.be is niet verantwoordelijk door schade veroorzaakt door zulke fouten of onvolledige informatie. Noch kunnen we verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van schade of verlies door fouten of onvolledige informatie. De foto’s en teksten zijn niet contractueel bindbaar.

 1. Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in Euro (€), zijn BTW inclusief en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de transactie. De verzendkosten zijn ten koste van de verkoper, tenzij schriftelijk anders vermeld door DetaileD.be.

De prijzen vermeld op de website, zijn inclusief BTW welke toepasbaar op de dag van de aankoop. Mocht het BTW tarief aangepast worden, kan dit de prijzen beïnvloeden op de website zonder voorafgaande notificatie aan de koper. DetaileD.be behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht, op het moment van de geregistreerde aankoop. Voor elke levering buiten België is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie. Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiëren voor het importeren van de producten in het desbetreffende land.

 1. Order

De aankoop plaatsen bij DetaileD.be staat gelijk aan het accepteren van de huidige algemene voorwaarden, producten, prijzen en beschrijvingen. De koper verklaart deze te hebben gelezen en accepteerd deze algemene voorwaarden alvorens een product aan te kopen. De aankoop bevestigd het accepteren van de algemene voorwaarden.

De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en DetaileD.be de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product.

Het automatische systeem dat gebruikt wordt voor de webshop en de betaling geeft het bewijs van datum en tijdstip van welke het verkoopscontract voltrokken werd. DetaileD.be is enkel verbonden om de producten te bezorgen welke vallen binnen de beschikbare voorraad. Als een of meerdere producten die aangekocht werden bij DetaileD.be uit voorraad blijkt/blijken te zijn, verbindt DetaileD.be zich ertoe de koper hierover zo snel mogelijk te informeren.

 1. Betaling

De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via Multisafepay of Paypal, of contant bij afhaling van de producten en/of diensten . Het gedebiteerde bedrag is de prijs van aangekochte producten plus de verzendkosten, tenzij anders vermeld. Het factuur kan men steeds terugvinden in je account of simpelweg via mail aangevraagd worden. Er wordt in geen geval een korting toegekend voor contante betaling. Betaaltermijnen kunnen enkel afwijken onder schriftelijk akkoord door DetaileD.be, waarbij niet afgeweken mag worden.  Bij laattijdige betaling is de koper verplicht om een verwijlintrest te betalen ten belope van 1% per maand waarbij iedere begonnen maand geldt als voor een volledige. De telling gebeurd vanaf factuurdatum. Bovendien is in dergelijk geval een extra forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de hoofdsom met een minimum van 50 euro.

 1. Post en verpakking, condities en levering

Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt, zoals hieronder beschreven, of het product uit voorraad zou zijn, neemt DetaileD.be hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken.

DetaileD.be behoudt zich het recht te kiezen welke vervoersmaatschappijen de aangekochte goederen zullen leveren. Het vervoersrisico ligt geheel bij de koper. De koper dient de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt, moet dit onmiddellijk gemeld worden aan de transporteur en vermeld worden op de afleverdocumenten. De schade moet bijkomend binnen de 2 dagen na ontvangst van de levering naar DetaileD.be gemaild worden, inclusief duidelijke foto’s van de beschadigde verpakking en producten. Klachten hierover welke ons op een andere manier bereiken dan via mail, worden als niet geldig beschouwd.

Vertragingen en bijkomende vervoerskosten zijn deze gehandhaafd door de transporteur gekozen door DetaileD.be.

DetaileD.be zal de goederen verzenden tussen 0 en 5 werkdagen na plaatsing van de bestelling. Bij latere verzending zal DetaileD.be zich verbinden om dit aan de koper te melden.

Bestellingen die door de transporteur retour gestuurd worden owv een foutief adres en/of door niet afhaling van de producten, kunnen enkel terug verzonden worden bij het opnieuw betalen van de verzend- en administratiekosten. Dit aan 9,95 euro incl btw.

 1. Garantie

Wanneer goederen defect zijn, moet de koper dit melden aan DetaileD.be door middel van e-mail. DetaileD.be zal deze problemen trachten op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

 1. Bedenktijd

De koper heeft 14 dagen bedenktijd om de ongebruikte, ongeopende producten terug te bezorgen. De terugbezorgde producten moeten in oorspronkelijke staat zijn en in de oorspronkelijke ongeopende verpakking. De bedenktijd start vanaf de dag dat de producten zijn afgeleverd (de dag aangegeven door de transportfirma). Indien de koper het product terugbezorgt binnen de 14 dagen, heeft deze de mogelijkheid om een ander product te bestellen of wordt het product terugbetaald door DetaileD.be. Het terugzenden van het product is op kosten van de koper. Retourzendingen worden altijd eerst afgesproken via email en zijn op kosten van de koper.

 1. Beveiliging van persoonlijke gegevens

Het verzamelen van kopergegevens is noodzakelijk om verkoop mogelijk te maken, service, levering en facturatie van de online bestellingen.  Deze informatie is strikt vertrouwelijk en enkel bedoeld voor gebruik door DetaileD.be en wordt in geen enkel geval doorgegeven, noch verkocht aan derden of andere partijen.

 1. Intellectuele eigendom

Ieder element op bovenvermelde websites is beveiligd door copyright, trademark of patent. Deze zijn exclusief eigendom van DetaileD.be. Hierdoor, in overeenstemming met de Belgische wetgeving van intellectueel eigendom is enkel beperkt privé gebruik van materiaal gevonden op bovenstaande websites. Elk ander gebruik van materiaal, gevonden op de sites zal worden beschouwd als een inbreuk op intellectueel eigendom en artistieke rechten, tenzij deze gebeuren met uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming door DetaileD.be. Misbruik of reproductie in delen of in zijn geheel van het materiaal is uitdrukkelijk verboden. Overtreders zullen worden vervolgd.

Een koper die eigenaar is van een persoonlijke of niet-commerciele internet website, welke wenst een link te plaatsen naar een van voorvermelde websites, moeten hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen. Elke hypertext link naar een pagina van, of naar bovenvermelde websites die gebruik maakt van framing, deep-linking, in-line linking of iedere andere link technieken moeten specifiek schriftelijk worden goedgekeurd door DetaileD.be. In elke omstandigheid moeten alle links, zelfs degene waarvoor vooraf schrifelijke toestemming werd gegeven worden verwijderd door eenvoudige aanvraag van DetaileD.be

 1. Verantwoordelijkheid

Voor iedere stap bij het bezoek van een van de DetaileD.be websites, bestelling, levering van producten en elke na-verkoop dienst heeft DetaileD.be de verplichting deze na te komen. DetaileD.be neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en dergelijke welke mogelijk voorkomen, of voor elk economisch verlies als gevolg door schade voortkomend door het gebruik van internet netwerk, specifiek door technisch defect, een externe inbreuk, het voorkomen van en data-processing virus of geval van overmacht.

Hieraan toegevoegd accepteert DetaileD.be geen enkele verantwoordelijkheid wanneer het niet kan voldoen aan zijn contractuele verbinding door onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht, inclusief niet gelimiteerd interne of externe aanval, brand, natuurramp en elke gebeurtenis die een goede afhandeling van de bestelling onmogelijk maakt.

De inhoud van de websites kan technische onjuistheden bevatten, onvolledige informatie, typografische fouten en de inhoud van bovenvermelde websites kan aangepast worden zonder voorafgaande vermelding. Hierbij accepteert DetaileD.be geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van websites van derden.

 1. Het volledige contract

In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract ontoepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslising van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden

 1. Duur van het contract

De huidige algemene voorwaarden gelden gedurende de hele tijd van de online verkoop dienst, aangeboden door DetaileD.be

 1. Bevoegde rechtbankenDe huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en DetaileD.be met betrekking tot de verkoop via een van de websites, dienen de koper en DetaileD.be te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze oneinigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.
 2. Prijsaanvragen en offertes

Prijsaanvragen voor behandelingen zijn volledig gratis. Wil je echter een offerte die geldig is voor de verzekering, vragen wij hiervoor een kost van € 75,00 euro incl btw.  Betaalbaar vooraf.   Uiteraard wordt deze kost in mindering getrokken van het eindfactuur na uitvoering van de werken.

Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde aangepast worden, zonder dat hiervoor melding gemaakt moet worden.